Σύνολο 4.399
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση πληρωμής δαπάνης προκαταβολής για την εκτέλεση ερευνητικού έργου, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ ΕΣΥΠ και ΕΛΚΕ / ΕΜΠ με αρ. 172-16 / 02-12-2016, για τις ανάγκες της ΑΛΜ Μετρολογίας. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-10-18ΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση πληρωμής δαπάνης προμήθειας σωλήνα καισίου για τις ανάγκες της ΑΛΜ Μετρολογίας, σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ ΕΣΥΠ και EXCEED Solutions Επικοινωνίες με αρ. 288-17 / 02-08-2017. Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-10-18ΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) περιόδου από 01.09.2017 έως 30.09.2017 του νέου κτιρίου της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ). Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-10-17ΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) περιόδου από 01.09.2017 έως 30.09.2017 του παλαιού κτιρίου της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ). Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2017-10-17ΠΡΑΞΗ
7. Σύναψη σύμβασης με την εταιρεία INFOMATIC Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2017-10-11Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
8. Εγκριση πληρωμής δαπάνης ύψους 374,19 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2017-10-10ΠΡΑΞΗ
9. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 147,93 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2017-10-10ΠΡΑΞΗ
10. Εγκριση πληρωμής δαπάνης ύψους 55,80 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2017-10-10ΠΡΑΞΗ