Μηχανή αναζήτησης για ελληνικά ανοικτά δημόσια δεδομένα. Παρακαλώ επιλέξτε:

Αναζήτηση σε όλα τα έγγραφα που αναρτώνται στο πρόγραμμα Δι@ύγεια diavgeia.gov.gr.

Αναζήτηση σε όλες τις προκηρύξεις και τις προμήθειες που δημοσιεύονται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr.

Τα δεδομένα από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ανακτώνται από τους δημιουργούς του εργαλείου DEiXTo καθώς το ΚΗΜΔΗΣ δεν παρέχει ανοικτά δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες: deixto.com

Αναζήτηση σε ολόκληρη την Ελληνική Νομοθεσία που δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο www.et.gr.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από το Εθνικό Τυπογραφείο γίνεται από τους Μιχάλη Μοάτσο και Στέφανο Καλαντζή.

Αναζήτηση στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων όπως δημοσιεύονται στο www.parliament.gr

The collection and processing of the data from the Greek Parliament Proceedings is conducted by Michalis Moatsos and Stefanos Kalatzis.

Ποιός είναι ο σκοπός της ΥπερΔι@ύγειας;

Η ΥπερΔι@ύγεια δημιουργήθηκε για όλους τους πολίτες! Τα Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα αποτελούν κτήμα όλων μας (άρθρο 5Α του Συντάγματος).

Σκοπός της ΥπερΔι@ύγειας είναι να προωθήσει τη διαφάνεια και να βοηθήσει τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τα ανοικτά δημόσια δεδομένα.