Μηχανή αναζήτησης για ελληνικά ανοικτά δημόσια δεδομένα. Παρακαλώ επιλέξτε:

Αναζήτηση σε όλα τα έγγραφα που αναρτώνται στο πρόγραμμα Δι@ύγεια diavgeia.gov.gr.

Βοήθεια
H αναζήτηση έγκριση απόφασης ψάχνει έγγραφα με τις λέξεις έγκριση ή απόφαση
Η αναζήτηση "έγκριση απόφασης" σε εισαγωγικά ψάχνει ακριβώς την φράση έγκριση απόφασης

Αναζήτηση σε όλες τις προκηρύξεις και τις προμήθειες που δημοσιεύονται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr.

Τα δεδομένα από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ανακτώνται από τους δημιουργούς του εργαλείου DEiXTo καθώς το ΚΗΜΔΗΣ δεν παρέχει ανοικτά δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες: deixto.com

Αναζήτηση σε ολόκληρη την Ελληνική Νομοθεσία που δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο www.et.gr.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από το Εθνικό Τυπογραφείο γίνεται από τους Μιχάλη Μοάτσο και Στέφανο Καλαντζή.

Αναζήτηση στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων όπως δημοσιεύονται στο www.parliament.gr

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από τα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων γίνεται από τους Μιχάλη Μοάτσο και Στέφανο Καλαντζή.

Ποιός είναι ο σκοπός της ΥπερΔι@ύγειας;

Η ΥπερΔι@ύγεια δημιουργήθηκε για όλους τους πολίτες! Τα Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα αποτελούν κτήμα όλων μας (άρθρο 5Α του Συντάγματος).

Σκοπός της ΥπερΔι@ύγειας είναι να προωθήσει τη διαφάνεια και να βοηθήσει τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τα ανοικτά δημόσια δεδομένα.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Μηχανή αναζήτησης πλήρους κειμένου,
  • Φίλτρα αναζήτησης ανά οργανισμό, τύπο, κ.α.,
  • Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR),
  • Προεπισκόπηση εγγράφων κατά την αναζήτηση,
  • Υψηλή ταχύτητα και ευχρηστία.