Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικων καταστάσεων του ΕΣΥΠ χρήσης 2019 σύμφωνα με τα ΕΛΠ, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα υπ’ αριθμ. 13/25.02.2020ΑΔΑ: ΨΞ3ΥΟΞΜΓ-87Χ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΞ3ΥΟΞΜΓ-87Χ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2020-10-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα