Σύνολο 2.576
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Απευθείας ανάθεση για την εργασία με τίτλο «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών». Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-07-20ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
3. Απευθείας ανάθεση για την εργασία με τίτλο «Συντήρηση & Επισκευή Γεωτρήσεων Ύδρευσης» Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-07-20ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
4. Λογιστική τακτοποίηση από την Ζ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2018( Δανείων Τ.Π & Δ.-Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης-Προμήθειες Τ.Π. & Δ. Δήμος ΙεράπετραςΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ2018-07-20ΠΡΑΞΗ
5. Απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια με τίτλο «Διαμόρφωση Χώρου Προσωρινής Εναπόθεσης Απορριμμάτων Ν. Χρυσής» Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-07-20ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
6. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών για τα «Ταχυδρομικά Τέλη» (Μίσθωση γραμματοθυρίδας). Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-07-20ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
7. Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υλικών Συντήρησης Βιολογικών Καθαρισμών & Αντλιοστασίων» Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-07-20ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
8. Προμήθεια ΔΤ - ΔΦ και προμήθεια ΤΑΠ από την είσπραξη λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μηνός 4oς 2018 (ΟΕ 4/2018) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-07-20ΠΡΑΞΗ
9. Δικαιώματα υπερ ΟΤΑ από την είσπραξη τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Φεβρουαριο 2018 (ΟΕ 4/2018) Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-07-20ΠΡΑΞΗ
10. Προμήθεια Τ.Π. & Δ. Δήμος ΙεράπετραςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2018-07-20ΠΡΑΞΗ