Σύνολο 7.912
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-84 για :Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε (πρακτικογράφου για τον μήνα Απρίλιο 2020) ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ2020-04-01Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-84ΠΡΑΞΗ
5. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-77 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 144/54008484 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2020-03-31ΠΡΑΞΗ
6. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-76 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 144/54008054 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2020-03-31ΠΡΑΞΗ
7. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-6 για :ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Ν. 4354/2015 ΑΠΌ 01/02/2020 ΕΩΣ 29/02/2020 . ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2020-03-24SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
8. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-74 για :ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2020-03-24SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
9. Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-75 για :ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020. ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2020-03-24SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ