Μισθοδοσία(κατ.433) μονίμων υπαλ. ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Ιεράπετρας 2ου Δεκαπενθημέρου Οκτωβρίου 2020ΑΔΑ: 6Ω91ΩΡ8-Φ1Ψ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ω91ΩΡ8-Φ1Ψ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2020-10-09. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα