112.«΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μελέτη «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης:Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας». (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου).ΑΔΑ: ΨΞΛΤΩΡ8-3Μ1

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΞΛΤΩΡ8-3Μ1 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ στις 2020-07-17. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα