Απόφαση πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 205/18-12-2019.ΑΔΑ: ΨΣ7ΩΟΞΜΓ-ΚΥ2

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΣ7ΩΟΞΜΓ-ΚΥ2 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2019-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα