Σύνολο 9.592
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Τροποποίηση της υπ. αρ. 194700/2017/29.09.2017 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 119389/29-07-2020 Απόφαση για τη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέ... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
2. Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου για την υποστήριξη του έργου των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου - Πελοποννήσου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι. σε θέματα περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥΓΕΝΙKH ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚHΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
3. Μη Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1599/41416/21-05-2013 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι, η οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 170/9819/28-01-2015 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
4. Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 9269/31-10-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε., η οποία είχε τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 3500/54535/11-05-2010 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε. και τροποποι... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
7. Απόφαση ανανέωσης της 9464/2-12-2005 ΔΙΠΕΧΩ/ΠΔΕ, η οποία τροποποιήθηκε με την 5537/103507/15-12-2011 ΔΙΠΕΧΩΣΧ-ΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ (ΑΔΑ:45Ψ4ΟΡ1Φ-ΓΜΧ) και ανανεώθηκε με την 1653/19443/7-4-11/ ΔΙΠΕΧΩΣΧ-ΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ (ΑΔΑ:4ΑΓΡΟΡ1Φ-62) και της οποίας η ισχ... ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2020-10-09ΠΡΑΞΗ
9. Χορήγηση άδειας χρήσης νερού (υφιστάμενης) αρδευτικής γεώτρησης στην θέση «ΜΠΙΕΣ-ΔΙΣΚΟΥΡΙΑ», της Τ.Κ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, του Δήμου ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, στον ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟ του ΙΩΑΝΝΗ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2020-10-07ΠΡΑΞΗ
10. Χορήγηση άδειας χρήσης νερού νέας γεώτρησης στην θέση «ΠΑΠΑΔΙΤΣΑ Ή ΠΑΠΑΔΙΣΤΡΑ» της Τ.Κ ΓΟΥΒΩΝ, Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ, του Δήμου ΕΥΡΩΤΑ, Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ στον ΣΤΑΜΑΤΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ2020-10-07ΠΡΑΞΗ