Ένταξη της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010802 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»ΑΔΑ: 6Ζ7Ε7ΛΡ-Β3Ι

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ζ7Ε7ΛΡ-Β3Ι δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Θεσσαλίας » ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στις 2018-05-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα