Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016.ΑΔΑ: Ψ7ΣΘ4691ΩΓ-83Ω

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ7ΣΘ4691ΩΓ-83Ω δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΙΚΑ » ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ στις 2015-12-15. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα