Σύνολο
112723
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
21. Έγκριση πληρωμής λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΟΡΡΠ-ΔΟ2 Aποθηκευμένο PDFΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΔ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών2011-12-29ΔΑΠΑΝΗ090280677 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ 094019245 Ο.Τ.Ε. Α.Ε Έγκριση πληρωμής λογαριασμών τηλεπικ... 7.788,02 64200000 - 8 0832
Απόσπασμα:
... πληρωμή των κάτωθι τιμολογίων για δαπάνεσ υπηρεςιών τηλεπικοινωνιών ΠΕΡΙΟΔΟ΢ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΤΦΟ΢ Αρ.Πρωτοκ. ...
22. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΟΡΡ2-8Μ3 Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ2012-01-05ΔΑΠΑΝΗ094026421 ΕΛΤΑ 084136651 ΤΟΥΡΚΟΜΕΝΗΣ ΤΖΑΜΙ 89,54 ΤΖΑΜΙ 62070123
Απόσπασμα:
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΡΡ2-8Μ3 Α.Ε. Δ/νση ...
23. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩ1Δ-ΨΙΠ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΣκοπέλουΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2011-12-19ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ119.239,28 EUR 8116 2011
Απόσπασμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΔΑ: ...
24. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗΟΡ1Θ-ΡΚ6 Aποθηκευμένο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ2011-12-29ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ2011
Απόσπασμα:
... ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιϊνεται ότι οι ανωτζρω δαπάνεσ είναι εντόσ του διακζςιμου ποςοφ ...
25. Πρόσκληση κατεπείγουσα Οικονομικής Επιτροπής για την 30-12-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗΩΚΠ-ΞΓ6 Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΜεγαρέωνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2012-01-05ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Σύνταξη όρων δημοπρασίας για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ...
26. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗ469077-ΦΛ4 Aποθηκευμένο PDFΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2011-12-29ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Απόσπασμα:
... οικ. έτους 2011 για ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ. Με εντολή ...
27. Απόφαση έγκρισης δαπάνης Εντολή πληρωμής https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗ4694ΧΩ-5ΙΗ Aποθηκευμένο PDFΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Τ.Ε.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣΔΙΕΘΥΝΤΗΣ2011-12-27ΔΑΠΑΝΗ090297463 ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΕ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 043654241 ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΓΟΥ Δαπάνες κίνησης μεταφορικών μέσων 90,00 Δαπάνης κίνησης μεταφορικών μέσων 64
Απόσπασμα:
... ποσού: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (90,00) ΜΕ ΦΠΑ Αιτιολογία: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σε βάρος του ...
28. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ1ΟΡ1Θ-ΖΨΦ Aποθηκευμένο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ2011-01-24ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... ΚΑ 2000ΕΠ00230021 ΣΑΕΠ 002/3 έτους 2011 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ...
29. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ1ΟΡ1Θ-Υ34 Aποθηκευμένο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ2011-01-21ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... ΚΑ 2000ΕΠ00230021 ΣΑΕΠ 002/3 έτους 2011 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ...
30. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ1ΟΡ1Θ-560 Aποθηκευμένο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ2011-01-18ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... ΚΑ 2000ΕΠ00230021 ΣΑΕΠ 002/3 έτους 2011 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ...
Επιστροφή στην κορυφή