Σχετικά

Αναζήτηση σε όλα τα έγγραφα που αναρτώνται στο πρόγραμμα Δι@ύγεια diavgeia.gov.gr.

Βοήθεια
H αναζήτηση έγκριση απόφασης ψάχνει έγγραφα με τις λέξεις έγκριση ή απόφαση
Η αναζήτηση "έγκριση απόφασης" σε εισαγωγικά ψάχνει ακριβώς την φράση έγκριση απόφασης

Σχετικά

Αναζήτηση σε όλες τις προκηρύξεις και τις προμήθειες που δημοσιεύονται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr.

Τα δεδομένα από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ανακτώνται μέσω RSS feed που φτάχνεται καθημερινά από τους δημιουργούς του εργαλείου DEiXTo (καθώς το ΚΗΜΔΗΣ δεν παρέχει κάποιο API ή ροή RSS). Για περισσότερες πληροφορίες: http://deixto.com/building-an-rss-feed-for-the-greek-e-procurement-platform/

Σχετικά

Αναζήτηση σε ολόκληρη την Ελληνική Νομοθεσία που δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο www.et.gr.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από το Εθνικό Τυπογραφείο γίνεται από τους Μιχάλη Μοάτσο και Στέφανο Καλαντζή.

Υπό Κατασκευή

Σχετικά

Αναζήτηση στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων όπως δημοσιεύονται στο www.parliament.gr

Τι είναι;

Η ΥπερΔι@ύγεια είναι μια μηχανή αναζήτησης για όλα τα ανοικτά δεδομένα της Ελλάδος που δημοσιεύονται:

  • Στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια (diavgeia.gov.gr),
  • Στην Ελληνική Νομοθεσία που δημοσιεύεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (www.et.gr),
  • Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr),
  • Στα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων (www.parliament.gr).

Γιατί δημιουργήθηκε;

Επειδή παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να κάνει πρόοδο στα Ανοικτά Δεδομένα, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις υπάρχουσες εφαρμογές.

Η ΥπερΔιαύγεια χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες αναζήτησης και Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) με σκοπό την ακρίβεια και την ταχύτητα των αποτελεσμάτων.

Για ποιόν;

Για όλους τους πολίτες!
Τα Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα αποτελούν κτήμα όλων μας (άρθρο 5 Α του Συντάγματος).

Σκοπός της ΥπερΔι@ύγειας είναι να προωθήσει τη διαφάνεια και να βοηθήσει τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τα ανοικτά δημόσια δεδομένα.