Σύνολο 132.778
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  ΔΑΠΑΝΕΣ
461. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΓΚΔ469Β7Γ-Ι9Κ Αρχείο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ2015-04-27ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
462. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΒΣ9469Β7Γ-ΝΚΧ Αρχείο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ2015-04-27ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
463. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/76Δ2469Β7Γ-6ΝΙ Αρχείο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ2015-04-27ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
464. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΦΧΨ469Β7Γ-ΜΚΞ Αρχείο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ2015-04-27ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
465. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΔΩ8ΩΕΩ-ΞΦΒ Αρχείο PDFΔήμος ΙωαννιτώνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2015-04-27ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣΠΡΑΞΗ
466. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 211 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΗΧΣ46Ψ8Ζ6-Κ1Ζ Αρχείο PDFΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2015-04-27ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός Προϋπολογισμός211ΠΡΑΞΗ
467. ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΥ9Σ4691ΩΓ-ΜΓΨ Αρχείο PDFΙΚΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2015-04-27ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣSKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
468. ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΦ7646904Δ-0ΜΤ Αρχείο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΜΟΛΑΩΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2015-04-26ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
469. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΧΨΚ46904Δ-3Λ7 Αρχείο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΜΟΛΑΩΝΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2015-04-26ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
470. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΟΚ46-ΓΥΚ Αρχείο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ2015-04-26ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΤακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ