Απόφαση δέσμευσης πίστωσης, ανάληψης υποχρέωσης με απευθείας ανάθεση και έγκριση πληρωμής για την προμήθεια προτύπων για τις ανάγκες της ΑΛΜ Τυποποίησης του ΕΣΥΠ από τους οργανισμούς IHS kai BSI Group, σύμφωνα με το πρωτ. αίτημα 65/15-05-2020.ΑΔΑ: 9Ψ7ΣΟΞΜΓ-3Ψ6

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 9Ψ7ΣΟΞΜΓ-3Ψ6 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2020-05-15. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα