Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής που αφορά το κόστος συμμετοχής της Προϊσταμένης του Εργαστηρίου Χαμηλών Συχνοτήτων της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στην Τεχνική Επιτροπή Euramet TC-EM Annual Meeting, σύμφωνα με την εντολή μετακίνησης 47-19.ΑΔΑ: 6Ψ5ΟΟΞΜΓ-38Λ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ψ5ΟΟΞΜΓ-38Λ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-10-03. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα