Απόφαση έγκρισης δαπάνης και πληρωμής εξόδων φιλοξενίας συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου ΕΣΥΠ, μηνός Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα 37/20-06-2019 και την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με ΑΔΑ : 7ΜΕΞΟΞΜΓ-Ψ7ΕΑΔΑ: Ψ79ΡΟΞΜΓ-Η90

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ79ΡΟΞΜΓ-Η90 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2019-07-05. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα