Απόφαση πληρωμής δαπάνης από σύμβαση που αφορά την αμοιβή υπηρεσιών καθαριότητας για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τη σύμβαση 358-18/01.06.2018 με ΑΔΑΜ: 18SYMV003427408 μεταξύ ΕΣΥΠ και ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.Κ.Ε., για την ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ.ΑΔΑ: Ω3ΒΨΟΞΜΓ-Τ1Β

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω3ΒΨΟΞΜΓ-Τ1Β δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2019-02-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα