Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ασφάλισης μεταφοράς προτύπου διεργαστηριακής άσκησης EURAMET 1425, σύμφωνα με την αίτηση παραγγελίας δαπάνης με αριθμό 31/24-01-2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας.ΑΔΑ: ΨΛΑ8ΟΞΜΓ-8ΜΔ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΛΑ8ΟΞΜΓ-8ΜΔ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα