Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ασφάλισης μεταφοράς προτύπου εξοπλισμού του εργαστηρίου όγκου της ΑΛΜ Μετρολογίας στα πλαίσια της πολυμερούς διεργαστηριακής άσκησης EIM-VOL-18, σύμφωνα με την αίτηση παραγγελίας δαπάνης με αριθμό 16/16-01-2018.ΑΔΑ: Ψ68ΚΟΞΜΓ-ΡΗΖ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ68ΚΟΞΜΓ-ΡΗΖ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα