Πληρωμή αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη ποσού 558,00 €ΑΔΑ: Ψ40ΣΟΞΜΓ-ΤΗ2

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ40ΣΟΞΜΓ-ΤΗ2 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) στις 2016-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα