Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 42,41€ σε βάρος τoυ Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2014 και πληρωμή ισόποσης δαπάνης που αφορά την ανάγκη κάλυψης δαπάνης για προμήθεια φιαλών μεταλλικού νερού και πλαστικών ποτηριώνΑΔΑ: 6Ρ17ΟΞΜΓ-ΧΡ1

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ρ17ΟΞΜΓ-ΧΡ1 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στις 2014-12-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα