Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 171,64€ σε βάρος τoυ Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2014 και πληρωμή ισόποσης δαπάνης που αφορά την ανάγκη κάλυψης δαπάνης εισιτηρίου μετακίνησης αεροπορικώς για ανάγκες διαπίστευσης στον δικαιούχοΑΔΑ: 74ΡΦΟΞΜΓ-Η07

Η απόφαση με ΑΔΑ 74ΡΦΟΞΜΓ-Η07 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στις 2014-12-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα