ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 2/ΣΥΝ.154/09-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΞ7Μ-ΩΕ5

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙΨΓΟΞ7Μ-ΩΕ5 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2014-01-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Πρόεδρος ΚΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος, .

Ποσό ΚΑΕ8.393,11 EUR
Αριθμός ΚΑΕ0689.00
Οικονομικό έτος2014
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα