Σύνολο
109352
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
41. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΞΝΑΩΗ7-8Ε8 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Τεμπών2014-07-16ΠΡΑΞΗ Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...
... αριθµού θέσεων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2014 ∆ήµου ... Την αριθ.1/2014 προκήρυξη του ∆ήµου για ...
42. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ4ΚΘΩΗ7-ΩΞΘ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Τεμπών2014-07-16ΠΡΑΞΗ Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...
... αριθµού θέσεων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2014 ∆ήµου ... Την αριθ.1/2014 προκήρυξη του ∆ήµου για ...
43. Ανάκληση της με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Β΄ΕΠΚΑ/89496/54326/ 3209/7.4.2014 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το υποέργο «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του δήμο... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΙΙΦΓ-ΛΤ4 Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-07-16Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Ανάκληση της με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/Β΄ΕΠΚΑ/89496/54326/ 3209/7.4.2014 ανακοίνωσης πρόσληψης ...
44. Απόφαση Καταβολής Χρηματοδότησης – Επιχορήγησης Πράξης στο Ε.Π. Αττική 2007-2013 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΔΞΒ469ΗΞΩ-ΟΜΩ Aποθηκευμένο PDFΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»2014-07-16ΠΡΑΞΗ Επιχορήγηση
... . 30. Την με αρ.πρωτ. 20550/17.10.2008 Προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Φάση ...
45. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ SMART-SURF https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΘΩ4469ΗΚΥ-ΦΥ6 Aποθηκευμένο PDFΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)2014-07-16Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ SMART-SURF ...
46. Απόφαση Καταβολής Χρηματοδότησης – Επιχορήγησης Πράξης στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΙΚΩ469ΗΞΩ-Β73 Aποθηκευμένο PDFΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ»2014-07-16ΠΡΑΞΗ Επιχορήγηση
... . 30. Την με αρ.πρωτ. 20550/17.10.2008 Προκήρυξη του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Φάση ...
47. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "AQUA-NANO" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Γ3ΚΟΡΡΘ-ΛΦ7 Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)2014-07-16ΒΙΥΚΟΡΡΘ-ΜΩ9 ΠΡΑΞΗ
... Χημικό ή Χημικό Μηχανικό σύμφωνα με την Προκήρυξη 20043/4903/02.06.2014 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Υποβλήθηκε ...
48. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "AQUA-NANO" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Τ1ΞΟΡΡΘ-Φ6Ο Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)2014-07-16ΒΙΥΚΟΡΡΘ-ΕΒΗ ΠΡΑΞΗ
... πτυχιούχου ΑΕΙ Χημείας σύμφωνα με την Προκήρυξη 20043/4912/02.06.2014 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Υποβλήθηκαν ...
49. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΗΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "AQUA-NANO" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΛΟ2ΟΡΡΘ-Υ0Ν Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)2014-07-16ΒΙΥΚΟΡΡΘ-ΕΒΗ ΠΡΑΞΗ
... ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 20043/4968/03.06.2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ...
50. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "AQUA-NANO" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/601ΙΟΡΡΘ-ΝΝ3 Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)2014-07-16ΒΙΥΚΟΡΡΘ-ΕΒΗ ΠΡΑΞΗ
... πτυχιούχου ΑΕΙ Βιολογίας σύμφωνα με την Προκήρυξη 20043/4912/02.06.2014 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Υποβλήθηκε ...
51. Επικύρωση πρακτικού ΕΔ 3/2014 με θέμα «Άνοιγμα οικονομικών προσφορών – προσωρινός μειοδότης» του διαγωνισμού «WP2 ¨Πληροφόρηση & Δημοσιότητα του έργου «Transfer of know-how to Dojran Municipality and adaptation of DEYAK to the new status... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛΕΧΟΛΚ8-ΞΔΔ Aποθηκευμένο PDFΔ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣΒ Κ.Α.Π.Η.2014-07-16ΒΛΛΗΟΛΚ8-ΛΣ3 ΠΡΑΞΗ
... HONEYBEE» ΣΒΤΠ= 94,2 Σύµφωνα µε την προκήρυξη του διαγωνισµού, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ., «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ...
52. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "AQUA-NANO" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ925ΟΡΡΘ-ΗΣΨ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)2014-07-16ΒΙΥΚΟΡΡΘ-ΕΒΗ ΠΡΑΞΗ
... πτυχιούχου ΑΕΙ Βιολογίας σύμφωνα με την Προκήρυξη 20043/4912/02.06.2014 του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Υποβλήθηκαν ...
53. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8183/16-07-2014, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΘΥΩ469Β7Γ-ΘΤΘ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2014-07-16Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8183/16-07-2014, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ...
54. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ2014-07-16Συγχρηματοδοτούμενο Έργο ΠΡΑΞΗ Πρόχειρος Υπηρεσίες Χαμηλότερη Τιμή
... που περιγράφονται στην Έλαβε παρούσα Προκήρυξη. 21.3. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι ...
55. Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την άμεση κάλυψη δύο (2) θέσεων εργατών πυρασφάλειας (ειδική κατηγορία), του Δήμου Νότιας Κυνουρίας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΟ4ΣΩΚΝ-Θ3Τ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Νότιας ΚυνουρίαςΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ2014-07-16Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ...
56. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Πειραιά» με MIS: 383575 (αριθμ.πρωτ.: 7397/24-06-2... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΒΑ546914Υ-ΩΛ0 Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ2014-07-16ΠΡΑΞΗ Συγκρότηση Επιτροπή
... του κάθε υποέργου; Απάντηση 1: Στην προκήρυξη, στην ενότητα A.3.2 «Περιεχόμενο Προσφορών» και ...
57. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω4ΡΖ46Ψ8ΧΒ-ΓΞ4 Aποθηκευμένο PDFΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ2014-07-16Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ...
59. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΚΟΜΒΩΝ» με MIS:299916, Η ΟΠΟΙΑ ΥΛ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/77ΧΞ4691Ο5-ΗΘΠ Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ2014-07-16Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ...
60. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ADRIPLAN'' https://diavgeia.gov.gr/decision/view/76ΥΘΟΡΡΘ-61Ζ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)2014-07-16ΒΙΙΩΟΡΡΘ-Ο5Φ ΠΡΑΞΗ
... AEI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ Η ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:20043/4653/27.5.2014 ...
Επιστροφή στην κορυφή