Σύνολο
147
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΙΑΛΥΣΗ Δείτε στα ΦΕΚ 12712 Δείτε στις προκηρύξεις 856
1. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και Ξηράς Κατακόλου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΡΡΟΛ-ΙΛ0 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-07-29ΠΡΑΞΗ
... Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Κατακόλου σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Κατακόλου ...
2. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Χίου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΚΑΞΛ-ΝΞΙ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-07-29ΠΡΑΞΗ
... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το αρχείο ...
3. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.Ξ) Δράμας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΨΖ8Λ-Λ0Μ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-07-29ΠΡΑΞΗ
... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ.Ξ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το αρχείο ...
4. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Ρεθύμνου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Υ6ΩΛ-Α1Ψ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-07-29ΠΡΑΞΗ
... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το αρχείο ...
5. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και Ξηράς Μεσολογγίου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Θ08Λ-ΡΡΖ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-07-29ΠΡΑΞΗ
... Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Μεσολογγίου σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος και Ξηράς Μεσολογγίου ...
6. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Αλεξανδρούπολης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/793ΕΛ-ΗΩ9 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-07-2823609/1584 Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το αρχείο ...
7. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Καρλοβασίου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΩΥΛΛ-Π4Η Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-07-2821831/1498 Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός και το αρχείο ...
8. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Καβάλας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΔΥ2Λ-7ΩΘ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-08-21ΠΡΑΞΗ
... Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καβάλας σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καβάλας, το οποίο μας ...
9. ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΛ0ΦΟΡΗ0-ΚΙΨ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ2014-07-24Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΞΗ
... το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά προτείνοντας να γίνει διάλυση της σύμβασης κρίνοντας ότι δεν ...
10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΥΣΗΣ ΤΣΟΤΖΙΚΑ ΣΤΟ ΤΔ ΓΡΑΒΙΑΣ» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΒΠΛΩ9Θ-Χ50 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Δελφών2014-08-12Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... ΠΡΑΞΗ
... ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ... αίτησης του Ανάδοχου για Διάλυση της με αρ. ...
11. “Διάλυση των συμβάσεων εκπόνησης της μελέτης του έργου “ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Σ.Μ.Α.) Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ” (αρ.μελ.26/2011)” https://diavgeia.gov.gr/decision/view/75Σ1ΩΚΤ-1Ε3 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Νέας Προποντίδας2014-08-21Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... ΠΡΑΞΗ
... µενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε τη διάλυση των συµβάσεων εκπόνησης της µελέτης ...
12. «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΖΞΕ7ΛΛ-8Φ5 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2014-08-04ΠΡΑΞΗ
... 2014 Ν διαλύση συμβάσεων ολοκληρωμένων ... ΑΠΕ & διάλυση συμβάσεων ολοκληρωμένων έργων ...
13. Απόφαση Δ/ντριας περί διάλυσης της σύμβασης έργου " Κατασκευή γέφυρας Αφών Κούσιου " https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΓΚ5Ω9Ο-ΑΕ7 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Βέροιας2014-07-31Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... ΠΡΑΞΗ
... οποίες ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την διάλυση της σύμβασης αν η καθυστέρηση των εργασιών ...
14. Έγκριση ματαίωσης της διάλυσης και προσαρμογής της προθεσμίας περαίωσης έργου: «Κατασκευή του 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αιγάλεω», Προϋπολογισμού μελέτης 2.067.226,89 €, αναδόχου εταιρείας αναδόχου εταιρείας B.C. PERIGRAMMA Α.Ε. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΗ0Ψ7Λ7-ΕΤΕ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Αττικής2014-08-06Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... στην ιστοσελίδα του φορέα ΠΡΑΞΗ
... πρωτ. 44637/28-2-14/ΔΤΕΠΑ), ο ανάδοχος ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης, λόγω καθυστέρησης της ...
15. Α.Δ.Σ 108 Έγκριση καταβολής υπολοίπου δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων στην Δημοτική Κατασκευαστική Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΟ) που μεταφέρθηκαν στον Δήμο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΖΧΦΩΛ4-ΣΣ2 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Κόνιτσας2014-08-19ΠΡΑΞΗ
... δηµοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1111 Β/9-6-2009) η διάλυση ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία: «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ...
16. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , στο πρώην Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , από1 /9/2014. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΩ7Ε4690ΒΝ-Δ5Υ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ2014-07-28Πρόχειρος Χαμηλότερη Τιμή Υπηρεσίες Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
... ολυσµένα υγρά ή µε απολυµαντική διάλυση. 15.2 ∆εν πρέπει οι καθαριστές να αγγίζουν µε λερωµένα ...
17. Λήψη Απόφασης επί ενστάσεως του Αναδόχου του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕΗ6ΟΕΠΘ-ΒΑΖ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ2014-08-18ΠΡΑΞΗ
... απορρίφθηκε η από 21-05-2014 αίτηση για διάλυση της Σύμβασης. - Στις 19-06-2014 και ...
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου ΄΄ Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δ.Δ. του Δήμου Απολλωνίας ΄΄ του Δήμου Βόλβης. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΧΤ5Ω9Ω-Ε9Ν Aποθηκευμένο PDFΔήμος Βόλβης2014-08-21Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... ΠΡΑΞΗ
... η από κοινού διάλυση της σύμβασης του έργου ... Δήμου Βόλβης για τη διάλυση της σύμβασης στις 28/05/ ...
19. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ Ν.Μ.Υ ΚΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β3ΝΟΟΞ7Μ-ΗΙΚ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-24ΠΡΑΞΗ
... των κτιρίων. Η διάλυση των παρασκευαζοµένων διαλυ ... των κτιρίων. Η διάλυση των παρασκευαζοµένων διαλυ ...
20. Τροποποίηση αναδόχου κατασκευαστικής κοινοπραξίας του έργου: «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας - Α΄ Φάση». https://diavgeia.gov.gr/decision/view/79ΛΣ7ΛΡ-ΒΔ8 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Θεσσαλίας2014-07-25Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... ΠΡΑΞΗ
... του αναδόχου για τη διάλυση της σύµβασης του ... τ. ΕΥ∆Ε/ΚΑΡΛΑΣ για τη διάλυση της σύµβασης του έργου ...
Επιστροφή στην κορυφή