Σύνολο
2241
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
481. «Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ. έτους 2015»(ΑΡ.ΑΠΟΦ.246 ΟΕ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΡΘΛΩΛΕ-ΛΨΚ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Κω2014-10-01ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... /89 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.) 6.343.485,78 0611 ΚΑΠ για ... µη Περιγραφή ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 18.884.927,69 60 Αμοιβές και έξοδα ...
482. Ανάθεση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για τις λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) για την διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά την 5η επιμορφωτική περίοδο στο πλαίσιο του Υποέργου 4 “Υλοποίηση της Επιμόρ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω9Θ7ΟΞΛΔ-Ρ9Φ Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-10-13ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... και υπθρεςιϊν για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των Κζντρων ΢τιριξθσ Επιμόρφωςθσ (Κ.΢.Ε.) για ... μοντζλο, 5θσ επιμορφωτικισ περιόδου). Οι λειτουργικζσ δαπάνεσ των Κζντρων ΢τιριξθσ Επιμόρφωςθσ (Κ.΢.Ε.) για ...
483. ΄Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 μέχρι την 30-09-2014. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β3ΙΚΩΛΗ-199 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Λεβαδέων2014-10-14Τακτικός Προϋπολογισμός Φορέα ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Εξαμήνου τριμήνου 9μήνου Π/Υ 9μήνου Στόχος) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 7 7.560.219,53 1.016.242,67 917.144,59 1.933.387 ... ,68 42.489,42 63.675,56 106.164,98 69.318,77 -34,71 ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 471.800,00 96.618,76 158.945,13 255.563 ...
484. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΕ 0851 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60Χ16-ΣΞ3 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-10-14ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 3956 ...
485. ΑΑΥ24-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΖΩ6ΟΡΙΘ-ΣΧΖ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΦΝΟΥ2014-10-14Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... να υπογράφει «με Εντολή.......................................» 3. Την ανάγκη ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. 4. Το γεγονός ότι, το ποσό ... έτους 2014 για την ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με εντολή ...
486. Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2352 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω1ΦΝΟΚΛΝ-ΕΨΧ Aποθηκευμένο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ2014-10-14ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ με Είδος Δαπάνης: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ... : 31/06-08-2014 με Προμηθευτή ΤΣΙΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ για ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ...
487. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΛΒΞΩΡΡ-Ζ9Θ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ερμιονίδας2014-09-30ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ,00 ευρϊ ςτον υφιςτάμενο Κ.Α. 00-6073 με τίτλο: «Δαπάνεσ επιμόρφωςθσ προςωπικοφ και ςυμμετοχισ ςε ςεμινάρια ... ,00 ευρϊ ςτον υφιςτάμενο Κ.Α. 00-6073 με τίτλο: «Δαπάνεσ επιμόρφωςθσ προςωπικοφ και ςυμμετοχισ ςε ςεμινάρια ...
488. Αποφ 60 Ψήφιση προϋπολογισμού 2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΙΟΞΟΛΔΔ-797 Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ « ΣΙΘΩΝΙΑ»2014-10-09Τακτικός Προϋπολογισμός Φορέα ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... 60.500 64.05-14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΠΑΓΙΑ 62.00.01 ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ- 2.000 1.000 ...
489. Απόφαση 329-2014 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΔ07ΩΕΦ-Υ0Ι Aποθηκευμένο PDFΔήμος Καρύστου2014-10-08ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΠΡΟΣΩΠ ΤΑΣΚΥ 1.500,00 400,00 1.900,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. 20.6275. ... ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 500,00 -500,00 0,00 10.6279.0 2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΠ 5.000,00 -5.000 ...
490. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΗΜΨΩΚ7-ΓΛΓ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Μετσόβου2014-10-10Υπηρεσίες ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... λόγο ή αιτία. ΑΡΘΡΟ 12ο. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΑΠΑΝΕΣ Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος ... (1) εφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιών ΑΡΘΡΟ 16ο. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΔΑ: 7ΗΜΨΩΚ7-ΓΛΓ 14 Τα έξοδα ...
Επιστροφή στην κορυφή