Σύνολο
112627
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ Δείτε στα ΦΕΚ 3120 Δείτε στις προκηρύξεις 1093
921. Έγκριση πληρωμής λειτουργικών δαπανών ΕΔΑ-ΠΑΜΘ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ζ2Ι7ΛΒ-Ε6Χ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης2014-07-07ΠΡΑΞΗ
... ΜΑΝΩΛΗΣ Δ. ΣΑΚΑΛΗΣ 051953019 ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣΗΣ 161 / 16.06.2014 ...
922. Δέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ 15-210: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Α.Ε. 0561, οικ.έτους 2014, για την ανάγκη αποζημίωσης για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλω... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω7ΘΥΗ-ΕΒ0 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2014-07-07ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ 15-210: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Α.Ε. 0561, ... ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ 15-210: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Α.Ε. 0561, ...
923. Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «ΔήμοςΝΕΤ» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΥΠΧΩ1Φ-2ΙΩ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Σιθωνίας2014-07-07ΠΡΑΞΗ
... από τις οποίες είναι ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ, ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ, ... από τις οποίες είναι ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ, ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ, ...
924. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ο1ΔΟΡΡ4-ΔΘ0 Aποθηκευμένο PDFΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Ν.Π.Δ.Δ.)2014-07-07ΠΡΑΞΗ
... Υπόλοιπο 00.10.0845.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 800 ...
925. ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΟ0ΕΩΛΞ-50Κ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Λαρισαίων2014-07-07ΠΡΑΞΗ
... για την παροχή υπηρεσιών ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΔΡΕΥΣΗ. 6) Την απόφαση 265 ...
926. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 16.518,00€ για μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω2ΖΩΩΗ9-ΣΒ5 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Τρικκαίων2014-07-07ΠΡΑΞΗ Φορέα Τακτικός Προϋπολογισμός
... Ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α.138) «Εκλογικζσ δαπάνεσ ςυνδυαςμϊν και υποψθφίων και ζλεγχοσ ...
927. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΧΕ4ΟΡΡ2-6Α2 Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-07-07ΠΡΑΞΗ
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
928. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡ. 330/39/18-05-2012 ΚΑΙ 2/154/09-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΩ7ΑΟΞ7Μ-ΩΩΤ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-07ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0689.00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕ 35.968,34 4659 ...
929. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡ. 330/39/18-05-2012 ΚΑΙ 2/154/09-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω2Υ4ΟΞ7Μ-Β7Ο Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-07ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0689.00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕ 1.254.718,44 4657 ...
930. Δέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ 15-210: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ , Κ.Α.Ε. 0562, για την αποζημίωση εφημεριών ιατρών του Ε.Σ.Υ. του β’ εξαμήνου οικ.έτους 2... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΠΘΟΗ-1ΨΥ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ2014-07-07ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... προϋπολογισμού εξόδων ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ 15-210: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ , Κ.Α.Ε. 0562, για ...
931. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡ. 330/39/18-05-2012 ΚΑΙ 2/154/09-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61ΓΟΟΞ7Μ-1Β7 Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-07ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0689.00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕ 2.330,00 4653 ...
932. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΛ9Ρ46ΨΖΣΠ-ΨΓ1 Aποθηκευμένο PDFΊδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης2014-07-07ΠΡΑΞΗ
... τη νομοθεσία και θα αποδοθεί στη Δ.Ο.Υ.) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ...
933. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡ. 330/39/18-05-2012 ΚΑΙ 2/154/09-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΟΨΔΟΞ7Μ-ΦΗΔ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-07ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0689.00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕ 110.111,85 4652 ...
934. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡ. 330/39/18-05-2012 ΚΑΙ 2/154/09-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω36ΘΟΞ7Μ-ΤΩΕ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-07ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0689.00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕ 1.106,16 4648 ...
935. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡ. 330/39/18-05-2012 ΚΑΙ 2/154/09-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΦΧΤΟΞ7Μ-Ζ59 Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-07ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ... .00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕ 1.575 ...
936. ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 113/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΩΙΗΟΚ31-1ΥΕ Aποθηκευμένο PDFΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ2014-07-07ΠΡΑΞΗ
... Γεν. Λογαρ. Ποσό ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 15-6471 ...
937. ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 112/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΓΚΒΟΚ31-ΥΨΦ Aποθηκευμένο PDFΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ2014-07-07ΠΡΑΞΗ
... Γεν. Λογαρ. Ποσό ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 15-6471 ...
938. Εκτέλεση Πληρωμής https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ω2Μ469Β4Μ-2ΛΔ Aποθηκευμένο PDFΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ2014-07-07ΠΡΑΞΗ
... -2017 και κατηγορία δαπάνης [06-08-0001] ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ...
939. Εκτέλεση Πληρωμής https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΙ1Φ469Β4Μ-ΤΤΜ Aποθηκευμένο PDFΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ2014-07-07ΠΡΑΞΗ
... -2016 και κατηγορία δαπάνης [06-08-0001] ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ...
940. Εκτέλεση Πληρωμής https://diavgeia.gov.gr/decision/view/76Φ4469Β4Μ-ΑΕΧ Aποθηκευμένο PDFΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ2014-07-07ΠΡΑΞΗ
... -2016 και κατηγορία δαπάνης [06-08-0001] ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ...
Επιστροφή στην κορυφή