Σύνολο
1795
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ Δείτε στα ΦΕΚ 3170 Δείτε στις προκηρύξεις 969
261. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Κ.Α. 2013ΕΠ00100000 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΣ0ΙΟΡΕΒ-ΔΣΑ Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... Κ.Α. 2013ΕΠ00100000 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ... » Υποέργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ...
262. 113-2014 Μερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β84ΣΩΗΠ-ΕΝΠ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Σύμης2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... απόφαςθ, για τισ άμεςεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ εταιρείασ .΢ΧΕΣ: Σο υπ’ αρικμ ...
263. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΔΤΕ7Λ7-ΥΝΒ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Αττικής2014-06-17ΠΡΑΞΗ στην ιστοσελίδα του φορέα Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
... ποσό 9.500,22 ε Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. Οι συνολικές δαπάνες ανερχόμενες στο ποσό ...
265. ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ XTERRA https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΧΔ7ΩΛΥ-4Λ4 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Λίμνης Πλαστήρα2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ XTERRA ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ...
266. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΟΣΟΥ 0,36 ΕΥΡΩ. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω3Σ046ΨΖΥ8-Π0Ε Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... 1ον ) εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες: Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ...
267. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΩΝΥΟΡΡ2-7ΟΧ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
268. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΟΣΟΥ 15,28 ΕΥΡΩ. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΛΦΑ46ΨΖΥ8-ΙΕΡ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... 1ον ) εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες: Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ...
269. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΘΖ9ΟΡΡ2-ΦΗΝ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
270. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΕΔΔΟΕ5Ε-ΖΤΙ Aποθηκευμένο PDFΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ...
271. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕΩΩΩΞΡ-Β0Υ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Παιονίας2014-06-17ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ...
272. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΔ9ΤΟΕ5Ε-ΝΣ6 Aποθηκευμένο PDFΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ...
273. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΠΙΗΟΚΞΔ-ΑΚ8 Aποθηκευμένο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ2014-06-17ΠΡΑΞΗ στο κατάστημα της υπηρεσίας Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
... ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ...
274. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΧΨΟΟΡΡ2-093 Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
275. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΤΚΞΟΡΡ2-ΕΜΝ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
276. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕ2Τ7Λ6-7Α1 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... /02-08-2013 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΑ 2013-2015 ...
277. Προμήθεια υπηρεσιών/ 201405956/17-06-2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω11Γ469Β7Τ-ΔΑΗ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... με κωδικό B.434.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.434» ενταγμένο ...
278. Προμήθεια υπηρεσιών/ 201405981/17-06-2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/79ΧΦ469Β7Τ-Ω0Ξ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2014-06-17ΠΡΑΞΗ
... με κωδικό B.425.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.425» ενταγμένο ...
279. ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤ8ΣΩΕΜ-Ζ9Λ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Κηφισιάς2014-06-17ΠΡΑΞΗ Ανοικτός Υπηρεσίες Χαμηλότερη Τιμή
... ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ...
280. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΉ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΟΨΓΩ9Μ-ΘΗΣ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Δράμας2014-06-17ΒΑΖΘΩ9Μ-8ΦΨ Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ Ανοικτός Υπηρεσίες Χαμηλότερη Τιμή
... συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%) 1.5 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Περίληψη της ...
Επιστροφή στην κορυφή