«Έλεγχος νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 491/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας - Χορτιάτη, με θέμα: « Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007». ΑΔΑ: ΒΛ49ΟΡ1Υ-ΖΛ7

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο