Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4732/20-12-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση και λειτουργία της βιομηχανίας ανακύκλωσης συσσωρευτών και σκραπ μολύβδου με την επωνυμία «SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.» που προτίθεται να εγκατασταθεί στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 42) του Ν. Ροδόπης, ως προς την δυνατότητα λειτουργίας της αποθήκης Α’ υλών προ της πλήρους λειτουργίας του συνόλου της βιομηχανίας. ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΡ1Υ-ΣΚΖ

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο